Covid-19

Crida Premià de Dalt proposa mesures per contribuir a una resposta col·lectiva a la crisi del coronavirus que no deixi ningú enrere

A continuació teniu el comunicat sencer. Per consultar el resum de les mesures, cliqueu aquí. I a la pàgina principal trobareu els punts més destacats en imatges.

Des de l’inici de la situació generada pel Covid-19, la Crida ha ofert tota la seva col·laboració per una resposta col·lectiva a la crisi sanitària, econòmica i social.

El Grup Municipal de Crida manté des de llavors un contacte continuat amb el govern per fer un seguiment de la situació al municipi i de les actuacions de l’administració local.

Malgrat això, creiem que cal avançar més per a donar una resposta conjunta que compti amb tots els agents polítics, socials i cívics i amb tots els veïns i les veïnes del nostre poble.

L’Ajuntament ha començat, ara sí, a connectar les xarxes de voluntariat que es van organitzar des del primer dia amb les persones que necessiten ajuda. Però la resposta serà més àmplia, més ràpida i més compartida si la fem realment entre tots i totes, i si la informació es comparteix i arriba a tothom. És l’única manera d’assegurar que ningú quedi enrere en moments complexes com els que estem vivint.

Per tot això, des de Crida demanem la necessària transmissió continuada de tota la informació sobre la situació al municipi.

Volem manifestar també que contribuirem a donar un suport ampli a les modificacions pressupostàries que calgui aprovar per a aplicar mesures que garanteixin una sortida socialment justa a aquesta crisi.

I en aquest sentit, demanem:

Mesures institucionals, administratives i comunicatives:

 • Després de la suspensió del Ple de març i de les Juntes de Govern per prevenció, demanem que s’implementin les eines necessàries per fer possible, de manera telemàtica, la realització del proper Ple i de totes les sessions extraordinàries que calguin per debatre i aprovar les mesures necessàries per sortir d’aquesta situació de crisi de la millor manera possible

Aquestes sessions també han de servir per a que la ciutadania torni a tenir veu en les decisions que l’afecten, permetent a veïns i veïnes fer preguntes i propostes que són encara més necessàries en una situació com l’actual.

 • Garantir que arribi a tothom la informació sobre la situació, les mesures a seguir i els ajuts disponibles, assegurant que arribi de forma efectiva a les persones sense accés a internet o a les xarxes socials, les persones soles i amb poca xarxa de relacions socials i comunitàries, les que no tenen contacte amb serveis socials, o les que puguin tenir dificultats de comprensió per qüestions lingüístiques o cognitives entre d’altres, i especialment a totes aquelles persones en situació de major vulnerabilitat per edat, patologies prèvies o condicions socials i econòmiques.
 • Comptar amb les persones voluntàries per assegurar que la informació arribi a tots els veïns i les veïnes, i per a totes aquelles altres tasques que puguin fer, garantint les mesures de prevenció i protecció necessàries i facilitant el material necessari.
 • Garantir la finestreta única per a l’atenció, informació i tramitació administrativa necessària, que funcioni com a única via tant pel que fa als ajuts, mesures i informacions del municipi com les de les altres administracions.
 • Exigir a les altres administracions que vagin més enllà de les mesures aprovades fins ara, reclamant actuacions necessàries com són l’aplicació de moratòries en el pagament dels lloguers, la limitació de treballar, excepte per als serveis essencials, per evitar la propagació del virus, i garantir els drets laborals a totes les treballadores.

Mesures socials:

 • Garantir que cap persona pugui quedar sense casa o patir talls de subministraments per no poder fer front al pagament del lloguer o de les factures d’aigua, gas, llum, o telèfon i internet, garantint els ajuts urgents necessaris al respecte, i intervenint per evitar desnonaments o execucions hipotecàries.

Treballar per la municipalització de béns i serveis de primera necessitat com l’aigua, per poder garantir-ne l’abastiment de manera directa i immediata.

 • Evitar que cap persona quedi fora de l’atenció o mancada de drets per la seva situació administrativa, garantint l’empadronament de totes les persones que viuen al municipi mitjançant la realització urgent dels tràmits necessaris.
 • Garantir un allotjament amb les mesures preventives necessàries per a totes les persones que puguin estar o quedar sense llar al municipi.
 • Establir mesures per mobilitzar habitatges buits, inclosos pisos turístics, per fer front a una situació d’emergència en què calgui disposar d’allotjaments temporals o definitius, i per a garantir l’habitatge a persones que en quedin sense.

Mesures econòmiques i laborals:

 • Establir una moratòria en el pagament d’impostos i taxes municipals (IBI, taxes d’escombraries, vehicles, impost d’activitats econòmiques…) per als veïns i les veïnes, petites empreses i autònoms, que hagin patit una reducció dels seus ingressos a causa de la situació originada pel coronavirus i estiguin patint dificultats econòmiques.
 • Establir línies d’ajut per a persones aturades, assalariades i autònomes, així com per a PIMES i comerços locals que pateixen dificultats per la situació actual.
 • Assegurar que es garanteixin tots els drets laborals dels veïns i veïnes de Premià de Dalt, establint serveis d’informació, assessorament i mediació, per a garantir el pagament de nòmines, l’aplicació de mesures de flexibilitat i evitar els acomiadaments, especialment en el cas d’empreses i autònoms que treballen per a l’administració. En aquests casos, també avançar pagaments per garantir la liquiditat a autònoms i petites empreses, i implementar ajuts en els casos en que s’han vist suspesos els contractes per causa de força major.

Parar especial atenció a falsos autònoms i contractes irregulars que es puguin donar al municipi, com els casos que han denunciat a nivell global col·lectius com les cambreres de pisos o Kellys, o els repartidors a domicili.

Mesures sanitàries i de salut pública:

 • Garantir que tot el personal sanitari i social que treballa a Premià de Dalt, ja sigui als consultoris, als serveis socials, de respir i d’atenció domiciliària, o en serveis residencials, així com altres professionals del sector públic i privat, i persones voluntàries, que hagin de treballar en contacte proper amb veïns i veïnes, disposin en tot moment dels Equips de Protecció Individuals necessaris per evitar la propagació del virus.
 • Disposar d’informació sobre els centres i establiments privats d’allotjament temporal o definitiu de persones, per a poder disposar dels seus espais i recursos residencials, sanitaris o d’altre tipus en cas d’emergència.
 • Cal informació completa sobre les actuacions que es fan i respondre les preguntes dels veïns i veïnes sobre, per exemple, quin producte s’està fent servir per la desinfecció i a quines persones pot afectar, així com informar amb antelació de la planificació dels llocs i moments en què s’aplicarà.

En el cas concret de la desinfecció, aquest coneixement és necessari per tal de prendre les mesures adients per a les persones amb sensibilitat química o amb dificultats respiratòries.

Així mateix, cal donar la informació que permeti als veïns i les veïnes saber si han d’extremar les precaucions per haver estat en contacte amb persones o llocs on hi hagi hagut casos confirmats o potencials de coronavirus, o si han d’evitar llocs específics per aquest motiu, i respondre les consultes que es facin en aquest sentit.

Mesures per a situacions de vulnerabilitat i de risc de violència de gènere:

 • Augmentar els recursos per a reforçar quan calgui els serveis de teleassistència, ajuts i àpats a domicili, i altres serveis a persones grans i persones en situació de dependència o de major fragilitat o vulnerabilitat. Garantint així l’atenció social i sanitària i l’atenció a la dependència, una alimentació adequada i saludable, les mesures d’higiene i de neteja necessàries, i mesures d’accessibilitat i de promoció de l’autonomia personal.

Garantir també més recursos per reforçar el contacte proactiu i continuat amb aquestes persones a través de la teleassistència, i de trucades o altres mitjans per a les persones que no tenen aquest servei però poden viure també situacions de vulnerabilitat, soledat i aïllament en el context actual.

 • Reforçar també els serveis educatius i formatius i d’acompanyament a infants i famílies en aquesta situació excepcional, tenint en compte els infants amb necessitats específiques, garantint la possibilitat d’un tractament diferenciat i mesures específiques.

Per exemple, facilitant que puguin sortir de casa en cas d’infants amb trastorns de l’espectre autista, TDAH o altres, que presenten una desregulació emocional i alteracions greus de la conducta per estar massa dies tancats a casa.

 • Destinar recursos a reforçar i ampliar mesures d’informació i atenció a les dones, especialment pel que fa a la prevenció, detecció i atenció a situacions de violència masclista, i a allotjaments d’emergència, per l’increment del risc de patir aquestes violències en la situació actual de confinament.
 • Dedicar esforços i recursos a prevenir, detectar i actuar pel que fa a discriminacions, violències i maltractaments que el confinament perllongat pot comportar.

Parant especial atenció als maltractaments a persones grans que es puguin donar en centres residencials, en l’atenció domiciliària especialment a persones soles o en situació de vulnerabilitat i manca d’autonomia, o en l’àmbit familiar cap a persones grans o cap als infants.

 • Dedicar una atenció especial per part de la policia local o altres agents a evitar possibles enganys i robatoris a persones grans soles o persones vulnerables.
 • Oferir proactivament, des de l’Administració, recursos d’atenció psicològica, en col·laboració amb professionals i tenint en compte la xarxa de voluntariat, per a ajudar a pal·liar els efectes que la situació de confinament, la malaltia o l’angoixa puguin produir en la població. Difondre la possibilitat de contactar-hi.

Especialment, pel que fa a aquelles persones que puguin resultar més afectades i amb més patiment potencial, per falta d’autoestima, sentiment de soledat, situacions viscudes d’assetjament, que es veuen agreujades en situacions de menor contacte i major aïllament físic, social i psicològic.

Parant especial atenció a situacions d’assetjament que es poden donar i agreujar de manera telemàtica i a través de les xarxes socials.